Chrám  sv.  Nových ruských mučedníků a vyznavačů

se nalézá v objektu Kostela sv. Vojtěcha, který je součástí dominikánského kláštera. Pravoslavná církení obec v Ústí nad Labem není vlastníkem žádného objektu, kde by mohla konat bohoslužby a další potřebnou činnost. Naštěstí jsme nalezli pochopení pro náš problém u bratrů dominikánů, kteří nám laskavě přenechali prostor kaple a pronajali přilehlé zázemí.

Kostel sv. Vojtěcha a dominikánský klášter                     v Ústí nad Labem - historie a současnost

 

Na pahorku nad ústím Bělé (Bíliny) do Labe bylo pravděpodobně v 10. století zřízeno malé hradiště jako opora centrální moci vznikajícího českého státu. Nejpozději v 11. století zde vznikl kostel sv. Vojtěcha, původně snad rotunda. Roku 1186 zde kníže Bedřich vdával svou dceru za Albrechta I. Míšeňského.
Po vzniku královského města (před rokem 1249) hrad upadal, kostel převzal farní funkci nového sídla. Nejpozději tehdy získal podobu podélné svatyně s pravoúhle uzavřeným presbytářem, pravděpodobně jednou lodí a hranolovou věží, která stála na místě jižní části dnešního kostela a kláštera. Od stavby mariánského kostela spadali pod jeho duchovní správu především čeští obyvatelé města a okolních vsí. Tuto funkci si podržel až do husitských válek, během nichž byl s celým městem vypálen. Ani následné rekonstrukce jeho podobu zásadně neovlivnily.
Až do třicetileté války patřil ústeckým nekatolíkům. Pokus katolického primátora Schloessera uvést k němu dominikány byl jedním z mnoha důvodů, které vedly k jeho zavraždění roku 1618.
Po potlačení stavovského povstání nakonec dominikáni kostel i přilehlé domy získali. Během 17. století shromažďovali prostředky k radikální přestavbě celého areálu, k níž došlo v prvních desetiletích 18. století. Konvent byl zrušen za Josefa II., kostel sloužil jako filiální. Mniši se sem vrátili v polovině 19. století, podruhé byli rozehnáni roku 1950. Kostel se pak využíval jako skladiště až do počátku 70. let, kdy byl opraven a změněn na "Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany". V klášteře sídlilo ředitelství Krajského ústavu památkové péče a ochrany přírody.
Roku 1990 byl areál vrácen dominikánům. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu.

 

                                                                                                                                                      citace: Ivan Grisa, dle Dějiny města Ústí nad Labem

 

 

 
  Ikony sv. Novomučedníků

    a vyznavačů ruské země